Menu Close

Eesti keele õppekava A2

MOTIIV STUUDIO OÜ KOOLITUSKESKUSE MOTIIV TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA

1. Õppekava nimetus

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus.

2. Õppekavarühm

Võõrkeeled- ja kultuurid: eesti keel teise keelena.

3. Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on koolitatavate eesti keele oskuse arendamine vähemalt kahe keeleoskustaseme võrra (päris algajad jõuavad tasemele A2). Koolituse läbinu peab olema ette valmistatud eesti keele A2-taseme eksamiks. Keeleoskustase peab vastama Euroopa keeleõppe raamdokumendile. Koolitus on õpiväljundipõhine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse.

4. Õpiväljundid

KUULAMINE
Koolituse läbinud õppija:
1. Leiab spetsiifilise teabe tuttavate eluvaldkondadega seotud lihtsatest kuulamistekstidest (enese tutvustamine, info perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, igapäevased tegemised, transport jne).

RÄÄKIMINE
Koolituse läbinud õppija:
1. Vestleb igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
2. Kirjeldab oma perekonda ja teisi inimesi, tegevusi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, olemasolevat või endist tööd, pilte, visiitkaarte, silte.

LUGEMINE
Koolituse läbinud õppija:
1. Leiab eeldatava spetsiifilise info lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, menüüd, tööpakkumised, visiitkaardid, sõiduplaanid, isiklikud kirjad jne).

KIRJUTAMINE
Koolituse läbinud õppija:
1. Koostab väga lihtsa isikliku kirja või sõnumi (näiteks kellegi tänamiseks, piknikule kutsumiseks jne);
2. Täidab lihtsaid isikuandmeid nõudvaid ankeete.

5. Koolituse sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Koolituse sihtgrupp on Eestis elavad välismaalased ja mitte-eestlased, kes soovivad sooritada A2-taseme eesti keele eksamit. Kui õppija ei ole eesti keelt varem õppinud ja ei valda eesti keelt üldse, siis keeletesti temaga läbi ei viida ning see õppija alustab nullist. Eesti keelt juba õppinutega viime läbi kirjaliku ja suulise testi. Sarnase keeleoskustasemega inimestest moodustame keeleõpperühmad. Meie koolituskeskuses õppimist alustajatele on testi tegemine tasuta.

6. Õppekava koostamise alus

Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded A2-tasemele.

7. Õppekeel

Õppetöö toimub eesti ja inglise või vene keeles.

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisava töö osakaal

Nullist alustajatega A1.2-tasemele jõudmiseks kulub 160 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ning 40 tundi iseseisvat tööd. A1.2-tasemelt A2.2-tasemele jõudmiseks kulub 220 tundi, millest 140 akadeemilist tundi on kontaktõpet ning 80 tundi on iseseisvat tööd. Seega nullist A2-tasemele jõudmiseks on õppe kogumaht 380 akadeemilist tundi (260 tundi kontaktõpet ning 120 tundi iseseisvat tööd). Iga teema lõppedes viime läbi nii suulise (rollimängud dialoogides esitatud materjalile, piltide kirjeldused, vestlused ametiasutustes kaartidel antud juhtnööride alusel) kui kirjaliku (ankeedid, isiklikud kirjad, teated jm) teadmiste kontrolli.

9. Õppe sisu

Euroopa keeleõppe ühtse raamistiku alusel katab A2-taseme eksamiks ettevalmistav keeleõpe nelja suurt valdkonda: avaliku elu valdkond, isikliku elu valdkond, töövaldkond ja haridusvaldkond. Need neli põhivaldkonda katavad järgmisi teemasid: avalikud asutused, olmeteenused ja kaubandus, tervis ja tervishoid, toitlustamine, transport ja reisimine, kodud, haridus, vaba aeg ja ajaviide, töö- ja töösuhted. Nullist A2.2-tasemele jõudmiseks oleme jaotanud õppe nelja moodulisse:

MOODULID I JA II
0-st A1.2-tasemele jõudmine: 120 (60+60) akadeemilist tundi auditoorset tööd + 40 (20+20) tundi iseseisvat tööd

PEATEEMAD, ALATEEMAD, KEELELINE PÄDEVUS, MEETOD JA TEGEVUSED, ISESEISEV TÖÖ

TERE!
Tervitamine ja hüvastijätt.
Kuidas läheb?
Enese ja teiste tutvustamine.
Mis on Teie nimi?
Mis kell on?
Asesõnade
nimetav, omastav ja alalütlev.
Tegusõnad olema, minema, kordama.
Kes? Mis? Kuidas? Korrake palun!
Eesti tähestik.
Pildid erinevate päevaaegadega – tervitused ja hüvastijätmised.
Dialoogi esitamine.
Paaristöö: pildid inimestega – kuidas tal läheb?/kuidas neil läheb?
Iseseisev töö: asesõnapaaride sobitamine.
Rühmatöö: hääldusharjutused.
Laul: „Tere hommikust!“
Paaristöö: lünkharjutus kellaaegadele. Kasutavad uut sõnavara eestlastest kolleegide ja tuttavatega.
Kordavad tunnis õpitut.
Lünkharjutus dialoogile.

SAAME TUTTAVAKS!
Isikuandmed: päritolumaa, rahvus, kodakondsus, keel, vanus, sünnipäev, haridus, amet, elukoht.
Arvsõnad 1-100 ja järgarvsõnad 1-10.
Kust? Kus? Kas? Millal? Mida?
Tegusõnad elama ja tegema. Töö sõnavaraga.
Paaristöö: bingo numbritele. Rühmatöö: ringmäng numbritele.
Paaristöö: dialoogide loomine.
Rühmatöö: küsimuste esiletoomine vastuste etteütlemisega.
Paaristöö: lünkharjutus – kuulsad inimesed. Intervjueerivad kolleegi, tuttavat või naabrit ja kannavad järgmises tunnis ette.
Kirjalikud lisaharjutused seni läbitud keelestruktuuridele.
Isikuandmetega ankeedi täitmine.

TOIT
Poes, kohvikus, baaris, restoranis. Kas teil on…?
Kui palju … maksab/maksavad?
Mitu? Kus?
Mahu- ja mõõduühikud.
Ainsuse osastav.
Liitsõnad.
Värvid. Omadussõnad.
Mulle meeldib/meeldivad + nimetav.
Mulle maitseb/maitsevad.
Meile mõlemale maitseb/ei maiste…
Ilmaütlev ja kaasaütlev kääne. Töö sõnavaraga.
Rühmatöö: mälukett toiduainetele – mulle meeldib piim, mulle meeldib piim ja leib jne.
Paaristöö: trips-traps-trull toiduainetele ja jookidele.
Paaristöö: kas teil on…?/kui palju … maksab?
Rühmatöö: pantomiim toitudele (ka liitsõnad).
Paaristöö: rollimäng – kohvikus/baaris.
Sõnavaratestid. Lisaharjutused mahu- ja mõõduühikutele ja toiduainetele ning jookidele (harjutused on piltidega).
Eestikeelne kohvikukülastus.
Kirjutavad poodides üles tundmatut sõnavara ja toovad nimekirja tundi kaasa, kus seda analüüsitakse.
Otsivad internetist põneva retsepti või menüü.

PEREKOND
Sugupuu.
Sugulased ja sõbrad. Ainsus ja mitmus.
Ainsuse omastav ja osastav. Mitmuse osastav. Käänetevahelised seosed.
On sul…?/Kas sul on?
Sõnavara.
Paaristöö: dialoogide koostamine mudeldialoogi põhjal.
Iseseisev töö: oma pere fotode põhjal jutustamine.
Sugupuu joonistamine, lausete kirjutamine, rühmale ette kandmine.
Iseseisev töö: loetud teksti põhjal küsimuste esitamine.
Sõnavaratestid. Kirjalikud lisaharjutused nimetava, omastava ja osastava kinnistamiseks.
Tuttava perekonna intervjueerimine ja tunnis teistele õppijatele tutvustamine.

ELUKUTSED
Kellena Te töötate/töötasite?
Kas Te otsite tööd? Olev kääne.
Olevik.
Lihtminevik. Sõnavara ja keelestruktuurid.
Paaristöö: leia 21 erinevust (pildid sugupuuga, kus on nimed, vanused, elukutsed).
Paaristöö: visiitkaartide alusel inimeste kohta info esitamine.
Rühmatöö: mis on minu elukutse? Üks õppija läheb ukse taha ja teised mõtlevad talle välja elukutse, mille ta peab kas-küsimusi esitades ära arvama.
Rühmatöö: väga kuulus inimene. Intervjueerivad kolleegi, tuttavat, õpilast või naabrit pere- ning elukutse teemal ja kannavad järgmises tunnis ette.
Lugemine: sugupuu - kes on kes/kellena ta töötab?

TRANSPORT
Transpordivahendid.
Pileti ostmine.
Nädalapäevad. Kohakäänded.
Kuhu? Kus? Kust? Millega? Millal? Kui kaua? Kui palju maksab…?
Sõitma, minema.
Sisse-, sees- ja seestütlev. Kaasaütlev.
Rajav kääne. Sõnavara.
Paaristöö: Mitu kilomeetrit on Tallinnast Tartusse? (Eesti kaardiga).
Kontsentratsioonimäng transpordivahenditele ja kellaaegadele.
Paaristöö: lünkharjutus.
Lihtsamad harjutused sise- ja väliskohakäänetele.
Kirjutavad transpordivahendis sõites üles seintel leiduvat reklaamteksti või instruktsioone ja toovad tundi kaasa.

ASUTUSED
Tee küsimine ja juhatamine. Tagasõnad.
Kohakäänded.
Minema, käima, tulema, asuma. Tegusõna ja käändsõna vaheline rektsioon.
Kust kuhu? Millest milleni?
Käskiv kõneviis. Dialoog: kus asub pank?
Sõnavara: asutused.
Paaristöö linnapildiga: kus on kirik?
Paaristöö: lünkharjutus erinevate asutustega.
Paaristöö kahe linnakaardiga.
Rollimäng.
Kuulamis- ja grammatikatestid.
Sõnavaratest. Harjutused sise- ja väliskohakäänetele.
Dialoogide loomine kaardi ja juhiste alusel.
Veebipõhine iseseisev õpe.

IGAPÄEVASED TEGEMISED
Töö- ja puhkepäevad.
Külaliste vastuvõtt. Lihtolevik. Lihtminevik. Igapäevaste tegemistega seotud tegusõnad.
Sagedusmäärsõnad. Kuulamine piltide järgi: Mari päev.
Individuaalne töö: piltide järjestamine (kuulamisülesanne).
Paaristöö: lünkharjutus – mida teeb Mari kell veerand seitse hommikul?
Dialoog: mida sa praegu teed?
Paaristöö: kui tihti sa…?
Paaristöö: mida teeb mees korteris 1?
Uue sõnavara (verbide) kinnistamine piltidega. Lühikese kirja kirjutamine oma päevast.
Ristsõnade lahendamine tegusõnadele.
Paaristöö harjutuste põhjal lausete ja lühikirjelduste kirjutamine.

VABA AEG JA HOBID
Spordialad.
Reisimine.
Teater, kontsert, kino.
Mida mulle meeldib/mulle ei meeldi teha? Infinitiivid.
Täisminevik: kas sa oled kunagi…?
Lihtminevik.
Tegelema millega?
Tegema mida?
Kaasa võtma/kaasa võtta.
Rektsioon. Dialoog: mida me täna teeme?
Paaristöö: mina oskan/sina oskad; mina ei oska/sina oskad…
Arutelu rühmatööna.
Paaristöö piltide alusel: kas sa oled kunagi…?
Alias: arva ära, kus ma olen? Kirjutamine: mida ma tegin eelmisel nädalavahetusel?
Kirjutamine: lähme piknikule!
Veebipõhine iseseisev õpe.

TERVIS JA TUNDED
Kehaosad.
Haigused.
Apteegis. Haigeks jääma, terveks saama.
Omadussõnade võrdlusastmed.
Määrsõnad. Töö sõnavaraga.
Dialoog: kuidas sa end täna tunned?
Paaristöö: ma arvan et…
Põhjendamine. Teate kirjutamine õpetajale oma haigestumise kohta.

MAJAD JA KODUD
Kus ma elan?
Ruumid ja korrused.
Kus asub …? Järgarvude nimetav, omastav, sees- ja alalütlev.
Asuma. Töö sõnavaraga.
Rühmatöö: kes kus elab? (info on lausete kaupa õpilaste vahel ära jagatud, tuleb õigel ajal taibata oma lause ette lugeda).
Laul: „Ehitame maja“. Iseseisev töö: kes kus elab? Elanikud paigutatakse oma kodudesse vastavalt elukutsele ja asetsemisele teiste elanike suhtes.

RIIDED
Riidepoes.
Mida ma selga panen? Sisekohakäänded.
Sihitise käänded.
Paaristöö: nukkude riietamine.
Paaristöö: mis on selle naise nimi, kellel on seljas kollane kleit ja kes tantsib?
Keelestruktuuride harjutamine.
Paaristöö: küsimused Punamütsikese muinasjutu teemal.
Näitemäng muinasjutule „Punamütsike“. Lugemine: muinasjutt „Punamütsike“. Jutustavad loo Punamütsikese rollis.

ILM
Ilmakaared.
Aastaajad.
Loodus, loomad ja linnud. Omadussõnade võrdlusastmed. Töö sõnavaraga.
Rühmatöö.
Ilma ennustamine.
Kuulamis-, lugemis- ja sõnavaratestid.
Piltide kirjeldamine. Ilmateate lugemine internetist.

JUUKSURIS
Millist soengut Te soovite? Saav kääne.
Mis kellast mis kellani? Dialoogide koostamine.
Paaristöö: juuksuris.
Nõustumine/mitte nõustumine. Juuksuri külastamine.

HÜGIEEN
Isikliku hügieeni vahendid.
Omadussõnade võrdlusastmed.
Lihtminevik. Lugemis- ja sõnavaratestid.
Sõnavara ja lihtmineviku harjutused.
Lugemine: tootekirjeldused ja instruktsioonid.

POSTKONTORIS
Paki saatmine ja kättesaamine. Tingiv kõneviis. Dialoog postiteenindajaga.
Paaristöö.
Iseseisev töö. Postkontori külastus.
Smartposti kasutamine.
Harjutused tingivale kõneviisile.
Veebipõhine õpe.

TELEFON
Vestluse alustamine ja lõpetamine.
Hädaabi. Edasi ütlema/edasi öelda. Töö sõnavaraga.
Paaristöö: telefonivestlus. Helistavad eesti keele õpetajale ja lepivad kokku kohtumise.

PÜHAD
Tähtpäevad.
Pühadesoovid. Umbisikuline tegumood. Rühmatöö.
Paaristöö.
Pühadekaardi kirjutamine.
Jõululaulud. Harjutused sõnavarale.
Õnnitluskaardi kirjutamine.

KORDAMINE
Õpitud keelestruktuurid ja dialoogid. Rollimängud.
Kaardimäng küsimustega.
Simulatsioonid. Õpitu kasutamine eestlastega suhtlemisel.

MOODULID III ja IV
A1.2-tasemelt A2.2-tasemele jõudmine: 140 (70+70) akadeemilist tundi auditoorset tööd + 80 (40+40) tundi iseseisvat tööd.

Allpool olev tabel peegeldab õppega kaetavaid pea- ning alateemasid, keelepädevusi, meetodeid ning valikut iseseisva töö ülesandeid. Õpetaja valib väljatoodud iseseisva töö ülesannetele lisaks vastavalt läbitavale teemale, päevakajalisusele, õppijate huvidele ning vajadustele sobivaid iseseisva töö ülesandeid nagu näiteks kodus kirjutatud kiri, postkart, kutse, ankeet, pildi- või tegevuse kirjeldus, internetist info hankimine, sõnavara- ja grammatikaharjutused, lihtsate tekstide lugemine jmt.

PEATEEMAD, ALATEEMAD, KEELELINE PÄDEVUS, MEETOD, ISESEISEV TÖÖ

ENESETUTVUSTUS
Kes ma olen, kes me oleme?
Kas te räägite eesti keelt?
Mis on teie aadress?
Välimus ja iseloom. Asesõnad.
Kelle? Mille?
Kelle oma?
Omadussõnad. Dialoogide koostamine ja esitamine.
Paaristöö: lünktestid.
Iseseisev töö. Isikuandmetega ankeedi täitmine.
Kirjutamine: minu pereliikmed – mida nad teevad, kus elavad, millised nad välja näevad?

ELUKUTSE, AMET, TÖÖ
Kellena te töötate/töötasite?
Palk.
Kas te otsite tööd?
Ametikirjad. Nimisõna.
Käänded.
Olevik ja minevik.
Infinitiivid.
Teenima.
Sidesõnad „ja“, „ning“, „aga“, „sest“, „et“. Töö sõnavaraga.
Rühmatöö.
Iseseisev töö.
Paaristöö.
Kuulamis- ja lugemistestid. Lugemine: tööportaalidest huvipakkuva töö leidmine.
Kirjutamine: isiku kirjeldamine visiitkaardi andmete põhjal.

TEENINDUS
Sisseostud ja hinnad. Lähme kohvikusse, kaubamajja, sõbrale külla, turule jne.
Toiduained. Söök ja jook.
Juuksuris. Pangas. Postkontoris.
Asutuste lahtiolekuajad (mis päevadel, mis kellast mis kellani).
Soodustused. Kohakäänded.
Rajav kääne. Minema, käima, tulema, saama.
Ainsus ja mitmus.
Küsisõnad.
Liitsõnad. Arutelud paaris ja rühmatööna.
Rollimäng.
Nõustumine/mitte nõustumine.
Kuulamis- ja lugemistestid.
Kuulamisülesanded A2-taseme eksami näidisülesannetest. Postkaardi kirjutamine.
Ostunimekirja koostamine.
Veebipõhine iseseisev õpe.

REISIMINE JA TRANSPORT
Võõras linnas, tee juhatamine.
Info küsimine reisibüroos, hotellis.
Kirjad ja teated.
Aeg ja ajavahemik. Tagasõnad.
Arvsõnad.
Sidesõnad. Küsisõnade kordamine.
Infinitiivid. Töö sõnavaraga.
Iseseisev töö.
Rühmatöö.
Paaristöö.
Põhjendamine.
Rollimäng.
Kuulamisülesanded kogumikust „Eesti keele algtaseme test“. Lugemine Internetist: loetud reisikuulutuste põhjal reisiplaani koostamine.
Veebipõhine iseseisev õpe.

IGAPÄEVAELU
Kodu ja kodukoht.
Kuidas läheb?
Kuidas tervis on?
Apteegis.
Haigused.
Spordiga tegelemine ja spordialad.
Äpardused ja õnnetused. Kohakäänded.
Kõneviisid: kindel, käskiv, tingiv. Infinitiivid.
Tegelema millega/tegema mida?
Lihtsamad ühendverbid sõnaga „ära“. Töö sõnavaraga.
Rollimäng.
Lugemis- ja sõnavaratestid.
Dialoogide koostamine.
Laul: „Mul on üks tore tädi“.
Kuulamisülesanded A2-taseme eksami näidisülesannetest. Teate kirjutamine.
Harjutused kohakäänetele.
Lugemine õpikust „Räägime eesti keelt“: Pühapäeva hommikul. Harjutused loetule, jutustamine järgmises tunnis. Loetu sidumine isikliku kogemusega.

HOBID
Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Mida meeldib/mida ei meeldi teha? Määrsõnad.
Käänded.
Infinitiivid. Töö sõnavaraga.
Dialoog.
Rühmatöö.
Paaristöö.
Kirjutamisülesanded kogumikust „Eesti keele algtaseme test“. Kutse kirjutamine.
Harjutused infinitiividele.
Veebipõhine iseseisev õpe.

MAJAD JA KODUD
Kodukoht ja kodulinn.
Riigid, pealinnad, linnad.
Koduasjad.
Kutsume külla!
Viisakusväljendid. Sise- ja väliskohakäänded.
Lihtminevik.
Määrsõnad.
Imperatiiv.
Töö sõnavaraga.
Dialoogid.
Arutelu – poolt ja vastu: kas on parem elada linnas või maal?
Rühmatöö.
Paaristöö.
Küllakutse kirjutamine.
Veebipõhine iseseisev õpe.

KESKKOND
Loodus ja loodushoid.
Mis ilm täna on?
Aastaajad.
Tähtpäevad. Omadussõnade võrdlusastmed. Tegusõna põhivormid.
Sõnavara.
Rühmatöö.
Rollimäng.
Iseseisev töö.
Kuulamis-, lugemis- ja grammatikatestid. Loovkirjutamine: minu sünnikoht.

HARIDUS
Enesetäiendamine.
Töövestlus. Saama ja õppima kelleks?
Töötama kellena? Millal? Kus? Kui kaua? Mis ajast mis ajani?
Tegusõnad: õppima, töötama, täiendama, alustama, algama, lõpetama, lõppema. Paaristöö: küsimine ja vastamine.
Kuulamis-, lugemis- ja sõnavaratestid. Ankeedi ja CV täitmine.
Loovkirjutamine: minu töökoht.

KULTUUR
Keelte õppimine.
Rahvas ja rahvus. Vaatamisväärsused ja kultuurisündmused.
Teater, muusika, kino. Oleviku ja mineviku kesksõnad.
Umbisikuline tegumood. Töö sõnavaraga.
Paaristöö.
Dialoogide koostamine.
Rollimäng.
Kuulamis-, lugemis- ja sõnavaratestid. Kino- või näitusekülastus koos õpetajaga.
Laulu õppimine Youtube’i vahendusel.

KORDAMINE
Omandatud keelepädevused. A2-taseme eksami näidisülesannetest koosnevad tegevused, mis hõlmavad kõiki nelja osaoskust. Õpitud keele kasutamine eestikeelses keskkonnas.
Veebipõhine iseseisev õpe.

10. Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituskeskuse õpperuum asub kesklinnas aadressil Parda 8. Koolituskoht asub Pronksi bussipeatuse vahetus läheduses ning on ühistranspordiga hästi ligipääsetav. Klassis on 8 lauda ja toolid, tahvel, arvuti ning diktofon, CD-mängija, paljundusmasin, õpikud, sõnaraamatud, kohvi- ja teelaud. Õpperuum vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Ruumis on suured aknad, hea laevalgustus ning hästi toimiv küttesüsteem. Osa õppest toimub veebikeskkonnas – iseseisev töö aadressil: www.keeleklikk.ee. Keeletundides kasutame „Tere“ ja „Tere jälle“ kuulamistekste ning lõbusaid digimaterjale aadressil: www.kirjatark.ee. Eksamieelseks ettevalmistuseks võtame eesti keele A2-taseme eksami näidisülesandeid Innove kodulehelt: www.innove.ee).
Õppekeskkonnaga saab soovi korral tutvuda siin: Facebook – Motiiv Stuudio OÜ Language School (https://www.facebook.com/motiivstuudio/?fref=ts)

11. Õppematerjalide loend

Kinnitame, et Motiiv Stuudio OÜ tagab õppevahendite ning õpikute olemasolu. Kursuste maksumus sisaldab õpetajate poolt koostatud paljundatud õppematerjale, mis jäävad õppijale.

PÕHIÕPIKUD:

Moodulid I ja II: õpetajate poolt koostatud materjalid + Mare Kitsnik (2012) Kirjuta mulle + Inga Mangus, Merge Simmul (2012) Tere! Õppematerjale kasutame kombineerituna.

Moodulid III ja IV: Inga Mangus, Merge Simmul (2012) Tere jälle! + Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp (2006) Naljaga pooleks. Õppematerjale kasutame kombineerituna.

TÄIENDAVAD ÕPIKUD (kasutame valikuliselt):

Helmi Leberecht (1986) Räägime eesti keelt.
Silva Tomingas (2009) Saame tuttavaks (siit võtame juurde kuulamisülesandeid).
Mall Pesti, Helve Ahi (2008) E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile.

VEEBIPÕHISED MATERJALID:

www.kirjatark.ee
Eesti keele ja kultuuri kursused, www.ut.ee/keeleweb2
Helgi Org, Õie Vahar Kujundus ja illustratsioonid: Tõnis Kärema, Grammatika? Jah, rõõmuga! Eesti keele õpet toetav materjal, www.meis.ee/raamatukogu?action=download2&book;_id=236
www.keeleklikk.ee
www.innove.ee

VAJADUSEL KASUTATAV LISAMATERJAL:

Merle Loodus (1999) 160 eesti keele harjutust.
Aavo Valmis, Lembetar Valmis (2007) Lihtne eesti keele grammatika.
Amontova Irina, Ivanova Olga (2009) Eesti keele ülesanded, teemad, tekstid. Põhikoolile.
Aino Siirak (2009) Eesti keele grammatika tabelites.
Einar Kraut (2000) Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja helinäidetega.

LISAETTEVALMISTUS EKSAMIKS:

Anu Epner (2011) Eesti keele A2-taseme eksam. Käsiraamat.
A2-taseme eksami suulise osa vestluskaardid.
A2-taseme eksami näidisülesanded internetist: www.innove.ee
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (1999) Eesti keele algtaseme test. Harjutusvihik (koos kassettidega).

12. Õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Keelekursusel osalemise kohta väljastatakse õppijale tõend, juhul kui õpilane on osalenud vähemalt 75% õppetundidest. Kursuse lõputunnistuse saamiseks korraldame suulise testi simulatsioonide näol (vastavalt läbitud teemavaldkondadele). Kursuslased peavad igas teemavaldkonnas vastavalt ülesandele looma dialooge ja omavahel suhtlema. Ülesande täitmise edukust kontrollib õpetaja. Lisaks kasutame iga mooduli lõppedes kõiki nelja osaoskust hõlmavat testi, mis koosneb lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja rääkimisülesannetest. Kursuse lõputunnistuse saamiseks peavad olema õiged vähemalt 60% vastustest. IV mooduli lõppedes teevad õppijad A2-taseme eksami näidisülesannetest koostatud lõputesti kõigi nelja osaoskuse kontrollimiseks, kus positiivse tulemuse ja tunnistuse annab vähemalt 60% õigeid vastuseid.