Menu Close

Eesti keele õppekava B1

MOTIIV STUUDIO OÜ KOOLITUSKESKUSE MOTIIV TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA

1. Õppekava nimetus

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus.

2. Õppekavarühm

Võõrkeeled- ja kultuurid: eesti keel teise keelena.

3. Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on koolitatavate eesti keele oskuse arendamine A2-tasemelt B1-tasemele. Koolituse läbinu peab olema ette valmistatud eesti keele B1-taseme eksamiks. Keeleoskustase peab vastama Euroopa keeleõppe raamdokumendile. Koolitus on õpiväljundipõhine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse.

4. Õpiväljundid

KUULAMINE
Koolituse läbinud õppija:
1. Toob välja vajaliku info selges tavakõnes esitatud tuttaval teemal (näiteks perekond, töö, kool, haridus, vaba aeg, loodus jne).

RÄÄKIMINE
Koolituse läbinud õppija:
1. Räägib suuremate raskusteta talle tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (näiteks perekond, töö, haridus, hobid, vaba aeg, reisimine, keeleõpe jne);
2. Suhtleb edukalt enamikes praktilistes olukordades (olmesfäär, teenindus, igapäevasuhtlus jne).

LUGEMINE
Koolituse läbinud õppija:
1. Toob välja loetu peamise mõtte otsesõnalistest ja faktipõhistest tekstidest (ajalehed, ajakirjad, reklaamtekstid, avalikud sildid, teated, kirjeldused).

KIRJUTAMINE
Koolituse läbinud õppija:
1. Kirjutab tuttaval teemal isikliku kirja, jutu, uudise või teate;
2. Täidab korrektselt küsimustiku, mis hõlmab teavet näiteks igapäeva- või õpiharjumuste kohta.

5. Koolituse sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Koolituse sihtgrupp on Eestis elavad välismaalased ja mitte-eestlased, kes soovivad sooritada B1-taseme eesti keele eksamit. Õpingute alustamise tingimuseks on A2-taseme eksami varasem sooritamine või (selle puudumisel) suulise ja kirjaliku kõiki nelja osaoskust hõlmava tasemetesti sooritamine A2-taseme eksami erinevatest ülesannetest. Vähemalt 60% testitulemus loetakse positiivseks ning see kinnitab A2-taseme keeleoskust. Lisaks vestleb kursustele tulla soovijatega ka eesti keele õpetaja. Testi tegemine on meie koolituskeskuses õppimist alustajatele tasuta.

6. Õppekava koostamise alus

Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded B1-tasemele.

7. Õppekeel

Õpe toimub eesti ja inglise või vene keeles.

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisava töö osakaal

A2-tasemelt B1-tasemele jõudmiseks kulub 220 akadeemilist tundi, millest 150 tundi on auditoorset tööd ning 70 tundi iseseisvat tööd. A2-tasemelt B1-tasemele jõudmiseks oleme jaotanud õppe kahte moodulisse: 80+70 tundi kontaktõpet, millele lisanduvad iseseisva õppe tunnid suhtes 30+40 tundi.

9. Õppe sisu

Euroopa keeleõppe ühtse raamistiku alusel katab B1-taseme eksamiks ettevalmistav keeleõpe nelja suurt valdkonda: avaliku elu valdkond, isikliku elu valdkond, töövaldkond ja haridusvaldkond. Need neli põhivaldkonda katavad järgmisi teemasid: avalikud asutused, olmeteenused ja kaubandus, tervis ja tervishoid, transport ja reisimine, kodud, haridus, vaba aeg ja ajaviide, töö- ja töösuhted, pere- ja inimsuhted, keskkond, loodus. Allpool olev tabel peegeldab õppega kaetavaid pea- ning alateemasid, keelepädevusi, meetodeid ning valikut iseseisva töö ülesandeid. Õpetaja valib väljatoodud iseseisva töö ülesannetele lisaks vastavalt läbitavale teemale, päevakajalisusele, õppijate huvidele ning vajadustele sobivaid iseseisva töö ülesandeid. Kodused ülesanded on näiteks sõnumid, teated, lühikirjandid, ankeedid, isiklikud kirjad, ümberjutustused loetust, info otsimine internetist, laulude õppimine Youtube’i vahendusel, veebipõhised õppematerjalid, ajaleheartiklid jmt.

PEATEEMAD, ALATEEMAD, KEELELINE PÄDEVUS, MEETOD, ISESEISEV TÖÖ

ISIKUTUTVUSTUS
Enda ja teiste esitlemine. Päritolu. Rahvus, keeled, kodakondsus. Lihtolevik. Lihtminevik. Määrsõnad.
Omadussõnad. Kuulamistestid.
Simulatsioonid. Rollimäng. Isikuandmetega ankeedi täitmine.
Veebipõhine iseseisev õpe.

PERE JA INIMSUHTED
Sõbrad, sõpruskonna kirjeldamine.
Sõpruskonnavälised suhted. Minu tugevad ja nõrgad küljed. Minu iseloom. Peresuhted. Viisakusväljendid.
Isiksuse omadused. Modaalsed tegusõnad.
Mitmuse omastav.
Kellele? Kellel? Kellelt?
Omadussõnade võrdlusastmed.
Sünonüümid ja antonüümid. Paaristöö.
Rühmatöö.
Väitlus.
Kuulamis-, lugemis- ja grammatikatestid.
Simulatsioonid. Rollimäng. Töö sõnavaraga: uute sõnade koondamine nimekirjadesse (positiivne/neutraalne/ negatiivne isiksuseomadus).
Harjutused modaalsetele tegusõnadele.
Veebipõhine iseseisev õpe.

ELUKUTSED
Elukutsed ja elukutse valik. Info andmine enda elukutse, ameti ja töökoha kohta. CV.
Tööpäeva kirjeldamine.
Tööülesanded.
Suhted kollektiivis ja suhtlemine kolleegidega.
Raske klient.
Tegusõnavormid.
Sisseütleva käände lühike vorm.
Infinitiivid.
Rektsioon.
Töö sõnavaraga: ametite pantomiim.
Paaristöö.
Rühmatöö.
Lugemis-, kuulamis- ja sõnavaratestid.
Iseseisev töö. Motivatsioonikirja kirjutamine.
Esinemine.
Küsimustele vastamine. Lugemine: huvipakkuvad töökuulutused Internetis – ettekanne tunnis.
Kirjutamine: pangalaenu taotluse täitmine.
Lühikokkuvõtte tegemine loetust (teemakohased artiklid „Äripäevast“ või Internetist).

KESKKOND
Kohad, loodus, ilm. Loodushoid ja loodussäästlik tarbimine.
Linnu- ja loomaliigid. Umbisikuline tegumood olevikus.
Määrsõnad.
Rektsioon. Lugemis-, kuulamis- ja sõnavaratestid.
Rühmatöö.
Iseseisev töö.
Paaristöö: kodulugemise küsimustele vastamine. Lisalugemine: Eesti loodus (õpetajate koostatud materjal). Koostavad küsimused tekstile.
Kirjutamine: ilmateate koostamine.

IGAPÄEVANE ELU
Kodu ja kodukoht. Elu linnas ja maal.
Elamistingimused, elulaad.
Elukoha otsimine, ost, müük.
Eluruumid, sisustus. Kohakäänded, sisseütleva käände lühike vorm. Modaalsed tegusõnad. Infinitiiv.
Ees- ja tagasõnad. Iseseisev töö.
Paaristöö.
Argumenteerimine ja oma seisukohtade kaitsmine.
Lugemis-, kuulamis- ja grammatikatestid. Lugemine: loetud teksti põhjal küsimustiku koostamine.
Kirjutamine: korterikuulutustele vastamine.

REISIMINE
Transport ja vaatamisväärsused. Reisibürood ja nende teenused. Tingiv kõneviis. Erinevused rektsioonis. Liht- ja täisminevik.
Infinitiivid. Info hankimine. Kuulamis-, lugemis- ja sõnavaratestid.
Rollimäng.
Iseseisev töö. Meeldejäävast reisist kirjutamine.
Veebipõhine iseseisev õpe.

VABA AEG
Ajaviitetegevused.
Kultuuri-, ja spordiüritused. Harrastused, huvid ja meelelahutus.
Trennis käimine. Mine- vormi moodustamine.
Tegusõna käändelised vormid.
Ainsuse omastav ja mitmuse nimetav. Omadussõnade võrdlemine. Kaudne kõneviis.
Infinitiivid. Kuulamis- ja sõnavaraharjutused.
Rollimäng.
Arutelu.
Blogi sissekanne „Eriline päev“.
Spordiuudiste kuulamine/vaatamine.
Veebipõhine iseseisev õpe.

TEENINDUS JA KAUBANDUS
Sisseostud. Suhtlemine teenindusettevõtetes. Ostuvõimalused ja -eelistused.
Ostukohtade lahtiolekuajad.
Maksmise võimalused.
Pangad, internetipank. Asutuste nimed ja nimetused, kaubaartiklid, pealkirjad, kohanimed.
Algustähe ortograafia.
Infinitiivid.
Sihitise käänded. Kuulamis-, lugemis- ja sõnavaratestid.
Rollimäng: asutuse tutvustamine.
Lugemisharjutus lünkadega.
Harjutused sihitise käänetele.
Lugemine B1-taseme eksami näidisülesannetest (lõikude järjestamine).
Müügikuulutustele vastuse kirjutamine.
Veebipõhine iseseisev õpe.

KODU JA KASVATUS
Armastus ja abielu. Noor perekond. Pereliikmete kohustused.
Erinevad majapidamistööd. Umbisikuline tegumood olevikus ja minevikus.
Määrsõnad.
Rektsioon.
Infinitiivid. Kuulamine.
Rühmatöö.
Rollimäng.
Paaristöö.
Presentatsioon.
Argumenteerimine.
Seisukohtade kaitsmine. Harjutused infinitiividele ja umbisikulisele tegumoele.
Intervjuu sõbra perega.

TERVIS
Tervislikud eluviisid. Enesetunne.
Halvad harjumused. Haigekassa ja ravikindlustus.
Asjaajamine apteegis ja perearsti juures.
Toitumisharjumused. Tingiv kõneviis.
Viisakusväljendid.
Tegusõnavormid.
Käskiv kõneviis.
Tagasõnade korral ja puhul kasutamine.
Haigeks jääma, terveks saama. Kuulamine.
Rühmatöö.
Rollimäng.
Lugemine.
Diskussioon.
Kogetust jutustamine. Haige inimese kiri sõbrale.
Veebipõhine iseseisev õpe.

HARIDUS
Üld- ja kutseharidusasutused.
Koolieelsed lasteasutused. Kõrgkoolid ja täiskasvanuõpe.
Õppimine kui töö. Õppelaen.
Õpingud välisriigis. Infinitiivide kordamine. Liht- ja täismineviku kordamine.
Rektsioon.
Diskussioon.
Iseseisev töö.
Paaristöö.
Kuulamis-, lugemis- ja sõnavaratestid. Kirjandi kirjutamine „Minu haridustee“.
Vahetusõpilase ankeedi täitmine.
Vahetusõpilasele kirja kirjutamine.

KULTUUR JA KEELED
Võõrkeelte õppimine. Õppekogemused ja kogemuste vahetamine.
Kultuurisündmused ning info Eesti kultuuri kohta. Järgarvsõnad. Arvsõnade käänamine.
Käänete kordamine.
Sisekohakäänded. Täisminevik.
Sünonüümid ja antonüümid. Iseseisev töö. Rollimängud. Kuulamis-, lugemis- ja sõnavaratestid. Teatrikülastus koos õpetajaga.
Blogi sissekanne kontserdil käimisest.

10. Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituskeskuse õpperuum asub kesklinnas aadressil Parda 8. Koolituskoht asub Pronksi bussipeatuse vahetus läheduses ning on ühistranspordiga hästi ligipääsetav. Klassis on 8 lauda ja toolid, tahvel, arvuti ning diktofon, CD-mängija, paljundusmasin, õpikud, sõnaraamatud, kohvi- ja teelaud. Õpperuum vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Ruumis on suured aknad, hea laevalgustus ning hästi toimiv küttesüsteem. Osa õppest toimub veebipõhiselt: vaatame järelvaadatavate telekanalite ilmateateid, filmikatkendeid ning õpime laule Youtube’i abil.
Õppekeskkonnaga saab soovi korral tutvuda siin: Facebook – Motiiv Stuudio OÜ Language School (https://www.facebook.com/motiivstuudio/?fref=ts)

11. Õppematerjalide loend

Kinnitame, et Motiiv Stuudio OÜ tagab õppevahendite ning õpikute olemasolu. Paljundatud lisaõppematerjalid sisalduvad kursuse maksumuses ja jäävad õppijale.

PÕHIÕPIK
:

Mare Kitsnik (2012) Eesti keele õpik B1, B2.

TÄIENDAVAD ÕPIKUD (kasutame valikuliselt):

Mall Pesti, Helve Ahi (2008) E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile.
Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp (2006) Naljaga pooleks.
Inga Mangus, Merge Simmul (2015) Tere taas!

VAJADUSEL KASUTATAV LISAMATERJAL:

Merle Loodus (1999) 160 eesti keele harjutust.
Aavo Valmis, Lembetar Valmis (2007) Lihtne eesti keele grammatika.
Amontova Irina, Ivanova Olga (2009) Eesti keele ülesanded, teemad, tekstid. Põhikoolile.
Pille Reins, Hille Pajupuu (2001) Eesti keele harjutustest. Kesktase ja muukeelne gümnaasium.

LISAETTEVALMISTUS EKSAMIKS:

Pilvi Alp (2011) Eesti keele B1-taseme eksam. Käsiraamat.
B1-taseme eksami näidisülesanded internetist: www.innove.ee
B1-taseme eksami vestluskaardid

VEEBIPÕHISED MATERJALID:

Õpiku „Tere taas!“ audio- ja videofailid, www.kirjatark.ee
www.kirjatark.ee
www.kutsekeel.ee
www.efant.ee
Eesti keele ja kultuuri kursused, www.ut.ee/keeleweb2
http://kohanemisprogramm.tlu.ee
Avalik-õiguslik meediakanal, www.err.ee

12. Õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Keelekursusel osalemise kohta väljastatakse õppijale tõend, juhul kui õpilane on osalenud vähemalt 75% õppetundidest. Kursuse lõputunnistuse saamiseks korraldame esimese mooduli lõppedes kõiki nelja osaoskust hõlmavat testi, mis koosneb lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja rääkimisülesannetest. Kursuse lõputunnistuse saamiseks peavad olema õiged vähemalt 60% vastustest. Teise mooduli lõppedes viime õppijatega läbi B1-taseme eksami näidisülesannetest koostatud lõputesti kõigi nelja osaoskuse kontrollimiseks, kus positiivse tulemuse ja tunnistuse annab vähemalt 60% õigeid vastuseid.