Menu Close

Eesti keele õppekava B2

MOTIIV STUUDIO OÜ KOOLITUSKESKUSE MOTIIV TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA

1. Õppekava nimetus

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus.

2. Õppekavarühm

Võõrkeeled- ja kultuurid: eesti keel teise keelena.

3. Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on koolitatavate eesti keele oskuse arendamine B1-tasemelt B2-tasemele. Koolituse läbinu peab olema ette valmistatud eesti keele B2-taseme eksamiks. Keeleoskustase peab vastama Euroopa keeleõppe raamdokumendile. Koolitus on õpiväljundipõhine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse.

4. Õpiväljundid

KUULAMINE
Koolituse läbinud õppija:
1. Toob välja keerukate, abstraktsete ning erialaste kuulamistekstide spetsiifilise info kui ka peamised ideed ja teeb kuuldu põhjal üldistusi.

RÄÄKIMINE
Koolituse läbinud õppija:
1. Vestleb eesti keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt;
2. Käsitleb ainest laias teemaderingis selgelt ja üksikasjalikult, selgitab oma seisukohti ning toob välja eri arvamuste poolt- ja vastuargumente.

LUGEMINE
Koolituse läbinud õppija:
1. Haarab kergesti pikemate tekstide (ajaleheartiklid, ülevaated, loengud, ilukirjandus) sisu ja valib välja asjakohased detailid;
2. Teeb leotud tekstide põhjal loogilisi üldistusi.

KIRJUTAMINE
Koolituse läbinud õppija:
1. Kirjutab ladusalt kokkuvõtte, ettekande, arvamuskirjutise, esitades sealjuures poolt- ja vastuväiteid ning selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi;
2. Kirjutab filmi-, raamatu-, kunstinäituse või näidendiülevaate.

5. Koolituse sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Koolituse sihtgrupp on Eestis elavad välismaalased ja mitte-eestlased, kes on huvitatud B2-taseme omandamisest. Õpingute alustamise tingimuseks on B1-taseme eksami varasem sooritamine või (selle puudumisel) suulise ja kirjaliku tasemetesti sooritamine B1-taseme eksami näidisülesannetest (Innove kodulehelt ning köitest Pilvi Alp, Eesti keele B1-taseme eksam). Vähemalt 60% testitulemus loetakse positiivseks. Lisaks vestleb kursustele tulijatega ka eesti keele õpetaja. Meie koolituskeskuses õppimist alustajatele on testi tegemine tasuta.

6. Õppekava koostamise alus

Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded B2-tasemele.

7. Õppekeel

Õpe toimub eesti ja inglise või vene keeles.

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisava töö osakaal

B1-tasemelt B2-tasemele jõudmiseks kulub 500 akadeemilist tundi, millest 250 tundi on auditoorset tööd ning 250 tundi iseseisvat tööd. B1-tasemelt B2-tasemele jõudmiseks oleme jaotanud õppe vastavalt kasutatavatele põhiõpikutele kolme moodulisse: 80+90+80 tundi kontaktõpet, millele lisanduvad vastavalt iseseisva õppe tunnid suhtes 70+80+100 tundi.

9. Õppe sisu

Euroopa keeleõppe ühtse raamistiku alusel katab B2-taseme eksamiks ettevalmistav keeleõpe nelja suurt valdkonda: avaliku elu valdkond, isikliku elu valdkond, töövaldkond ja haridusvaldkond. Allpool olev tabel peegeldab õppega kaetavaid pea- ning alateemasid, keelepädevusi, meetodeid ning valikut iseseisva töö ülesandeid. Õpetaja valib väljatoodud iseseisva töö ülesannetele lisaks vastavalt läbitavale teemale, päevakajalisusele, õppijate huvidele ning vajadustele sobivaid iseseisva töö ülesandeid. Iseseisvate tööde hulka kuuluvad poolametlikud kirjad (sh seletuskirjad, järelepärimised, meilidele vastamine ning nende koostamine), esseede kirjutamine, graafiku analüüsid, ajaleheartiklite lugemine, uudiste kuulamine, filmide vaatamine, kultuurisündmuste külastused jm.

PEATEEMAD JA ALATEEMAD, KEELELINE PÄDEVUS, MEETOD, ISESEISEV TÖÖ

ISIKUTUTVUSTUS
Endast ja teistest rääkimine. Mina isiksusena teiste seas, eripära, võimed, eelistused. Tugevad ja nõrgad küljed. Enda tutvustamine vastavalt olukorrale. Pöördsõna muutmine oleviku ja mineviku, liht- ja liitaegades, eitavas ja jaatavas kõnes. Kõneviisid.
Umbisikuline tegumood
olevikus ja minevikus.
Ajurünnak.
Rollimäng.
Paaristöö.
Presentatsioon.
Diskussioon.
Kuulamis-, lugemis- ja sõnavaratestid. Arvamuskirjutis teemal: Kuidas on Internet mõjutanud inimestevahelist suhtlemist?
Veebipõhine iseseisev õpe.

PEREKOND JA SUGULASED
Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Kodukultuur. Põlvkondadevahelised suhted. Armastus ja abielu. Noor perekond. Rollid perekonnas. Õigused ja kohustused.
Perekonna eelarve. Õigekeelsus.
Täheortograafia.
Võõrsõnade õigekiri.
Rektsioon.
Sõnajärg. Rühmatöö.
Rollimäng.
Paaristöö.
Iseseisev töö.
Argumenteerimine.
Seisukohtade kaitsmine. Kuulamis-, lugemis- ja lünktestid. Artiklid ajakirjast Pere ja Kodu. Loetu põhjal kokkuvõtte kirjutamine.
Veebipõhine iseseisev õpe.

ÜHISKOND
Inimeste suhted ühiskonnas. Ühiskonna ja oma kogukonna formaalse struktuuri ja selle toimimise kirjeldamine. Ühiskonna hüved ja pahed, kuulumine
(mittekuulumine) ühingusse, klubisse, rühmitusse vms. Sotsiaalsed probleemid. Tegusõna olevik, lihtminevik, täisminevik, enneminevik.
Omadussõnad.
Küsisõnad.
Sidesõnad. Iseseisev töö.
Paaristöö.
Rühmatöö.
Väitlus.
Kuulamis-, lugemis-, ja grammatikatestid. Veebipõhine iseseisev õpe.
Arvamuskirjutis aktuaalsel teemal.

TEENINDUS JA KAUBANDUS
Sisseostud ja hinnad. Poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete eelistused. Kasutusjuhendid, tarbijaõigused.
Reklaam.
Pangatoimingud. Sise- ja väliskohakäänete kordamine. Algustähe ortograafia. Asutuste nimed ja nimetused, kaubaartiklid, pealkirjad, kohanimed.
Rektsioon.
Arvsõnad.
Lühike ülivõrre. Mitmuse osastav. Väitlus.
Paaristöö.
Rühmatöö.
Iseseisev töö.
Lugemis-, kuulamis- ja sõnavaratestid.
Argumenteerimine ja oma seisukohtade kaitsmine. Veebipõhine iseseisev õpe.
Graafiku analüüs.
Kaebuse kirjutamine.
Järelepärimine.

VABA AEG JA MEELELAHUTUS
Huvid ja harrastused.
Puhkamisvõimalused Eestis ja välismaal. Kultuuri- ja meelelahutusüritused. Raamatud, filmid, kultuuri- ja spordiüritused. Tingiv kõneviis. Pöördsõna vormimoodustus, käändelised ja pöördelised vormid.
Sõnamoodustusviisid.
Otsene ja kaudne kõne. Rektsioon. Tegusõna des- vorm. Lühendid. Rühmatöö.
Iseseisev töö.
Rollimäng.
Presentatsioon.
Väitlus.
Kuulamis- , lugemis- ja grammatikatestid. Enesetutvustuse kirjutamine saates osalemiseks.
Veebipõhine iseseisev õpe.

AMETID JA TÖÖ
Tööjõuturg. Töötus. Töökeskkond ja töötingimused. Töökoosolekud ja läbirääkimised. Suhted kollektiivis.
Ühendtegusõnad.
Infinitiivid.
Käänded.
Lühendamine.
Poolametlike/ametlike kirjade vormistamine
(tarbetekst, järelepärimine, apellatsioon jne.) Rollimäng.
Argumenteerimine.
Oma seisukohtade kaitsmine.
Nõustumine/mitte nõustumine. Kuulamis-, -lugemis- ja sõnavaratestid. Motivatsiooni-kirja kirjutamine.
Kokkuvõtte tegemine loetust (teemakohased artiklid „Äripäevast“ või Internetist).
Seletuskirja kirjutamine.

TERVIS
Tervislikud eluviisid.
Halvad harjumused. Õnnetusjuhtumid, arstiabi ning kindlustustoetus. Rektsioon,
Sihilised ja sihitud tegusõnad, eksitavad sõnad, sõnajärg.
Ühend- ja väljendtegusõnad. Iseseisev töö.
Paaristöö.
Projekt. Väitlus.
Kuulamis-, lugemis- ja sõnavaratestid. Veebipõhine iseseisev õpe.
Graafiku analüüs.

KESKKOND
Kohad, loodus, ilm. Elukeskkond.
Koduümbrus.
Turvalisus.
Keskkonna reostus ja keskkonna kaitse.
Jätkusuutlikkus. Kokku- ja lahkukirjutamine. Sünonüümid ja antonüümid. Ühend- ja väljendtegusõnad, muutumatud sõnad.
Rektsioon.
Idioomid. Argumenteerimine ja oma seisukohtade kaitsmine. Lugemis-, kuulamis- ja grammatikatestid.
Projekt: kuidas saan mina keskkonda säästa?
Ettekanne. Veebipõhine iseseisev õpe (teemakohased artiklid).
Grammatika-
ja sõnavara-harjutused.

POLIITIKA
Päevakajalised sündmused. Sise- ja välispoliitika. Migratsioon.
Massimeedia. Möönev kõneviis.
Sõnaliigid. Rektsioon. Põhiarvsõnad. Umbmäärased asesõnad ja kohamäärsõnad.
Väljendtegusõnad. Iseseisev töö.
Paaristöö.
Ajurünnak. Argumenteerimine. Lugemis-, kuulamis- ja sõnavaratestid. Veebipõhine iseseisev õpe (uudised).
Grammatika-
ja sõnavara-harjutused.

MAJANDUS- JA ÕIGUSSUHTED
Ettevõtlus. Mis mõjutab firma edukust? Äriplaani koostamine, esitlemine ja hindamine. Turvalisus ja kuritegevus. Politsei ja kohtusüsteem. Kodanike ja residentide põhiõigused ja kohustused.
Sihitise käänded.
Rektsioon.
Ortograafia. Rollimängud.
Väitlus.
Projekt.
Analüüs. Seletuskirja kirjutamine politseile.
Veebipõhine iseseisev õpe.
Artiklid ajalehest Äripäev.
Graafiku analüüs.

HARIDUS
Eesti haridussüsteem ja koolitüübid. Koolivõrk.
Suhtlemine õppeasutustes. Lihtminevik.
Täisminevik.
Võrdlusastmed.
Küsisõnad.
Ortograafia. Rollimängud.
Paaristöö.
Väitlus.
Arutelu.
Järelepärimine. Filmi "Kevad" vaatamine ja hilisem analüüs.

KULTUUR JA KEELED
Keelte õppimine. Eesti ja oma päritolumaa kultuur.
Kultuuride erinevused.
Rahvusrühmad.
Kultuurinähtused. Kaassõnarektsioon. Kaudse kõneviisi minevik. Iseseisev töö.
Paaristöö.
Rühmatöö.
Lugemis-, kuulamis- ja sõnavaratestid. Essee kirjutamine.
Veebipõhine iseseisev õpe.

10. Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituskeskuse õpperuum asub kesklinnas aadressil Parda 8. Koolituskoht asub Pronksi bussipeatuse vahetus läheduses ning on ühistranspordiga hästi ligipääsetav. Klassis on 8 lauda ja toolid, tahvel, arvuti ning diktofon, CD-mängija, paljundusmasin, õpikud, sõnaraamatud, kohvi- ja teelaud. Õpperuum vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Ruumis on suured aknad, hea laevalgustus ning hästi toimiv küttesüsteem. Osa õppest toimub veebipõhiselt: vaatame järelvaadatavatest telekanalitest ilmateateid, filmikatkendeid, vestlussaateid ning õpime ka laule Youtube'i abil.
Õppekeskkonnaga saab soovi korral tutvuda siin: Facebook, Motiiv Stuudio OÜ Language School (https://www.facebook.com/motiivstuudio/?fref=ts)

11. Õppematerjalide loend

Kinnitame, et Motiiv Stuudio OÜ tagab õppevahendite ning õpikute olemasolu. Paljundatud lisaõppematerjalid sisalduvad kursuse maksumuses ja jäävad õppijale.

PÕHIÕPIKUD
:

Moodul I: Inga Mangus, Merge Simmul (2015) Tere taas!
Moodul II: Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp (2003) Avatud uksed.
Moodul III: Mall Pesti, Helve Ahi (2006) T nagu Tallinn.

TÄIENDAVAD ÕPIKUD:

Mare Kitsnik (2013) Praktiline eesti keel teise keelena B2, C1.

VAJADUSEL KASUTATAV LISAMATERJAL:

Avo Valmis, Lembetar Valmis (2002) Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele.
Maie Sooneste (2005) Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele.

LISAETTEVALMISTUS EKSAMIKS:

Pille Reins (2011) Eesti keele B2-taseme eksam. Käsiraamat.
Hille Pajupuu, Pille Reins (2002) Eesti keele harjutustest. Kõrgtase.
B2-taseme eksami näidisülesanded internetist: www.innove.ee

VEEBIPÕHISED MATERJALID:

Õpiku "Tere taas!" audio- ja videofailid, www.kirjatark.ee
Loone Ots, Leelo Kingisepp, Diana Maisla, Natalia Progorovskaja (2005) Kaunis külaline. Interaktiivne programm eesti keele õppimiseks.
www.efant.ee
www.eki.ee
Eesti keele ja kultuuri kursused, www.ut.ee/keeleweb2/kursused
Eesti ärikeele e-õpe, http://estmigkomm.jimdo.com/
Avalik-õiguslik meediakanal, www.err.ee

12. Õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Keelekursusel osalemise kohta väljastatakse õppijale tõend, juhul kui õpilane on osalenud vähemalt 75% õppetundidest. Kursuse lõputunnistuse saamiseks korraldame esimese ja teise mooduli lõppedes kõiki nelja osaoskust hõlmavat testi, mis koosneb lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja rääkimisülesannetest. Kursuse lõputunnistuse saamiseks peavad olema õiged vähemalt 60% vastustest. Kolmanda mooduli lõppedes teevad õppijad B2-taseme eksami näidisülesannetest koostatud lõputesti kõigi nelja osaoskuse kontrollimiseks, kus positiivse tulemuse ja tunnistuse jaoks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid.