Menu Close

Tegevuse kvaliteet

Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Keeltekooli õppekavade, keeleõppega seotud koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
1.1 Keeltekooli õppekavad on vastavuses EN keelestandardis sätestatuga.
1.2 Koolitajateks on filoloogid, võõrkeelt teise keelena õpetavad koolitajad või keeleõpetamise kogemust omavad koolitajad.
1.3 Ühtlase keeletasemega gruppide moodustamiseks viiakse läbi keeletestid (v.a. algajad), kus hinnatakse rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.
1.4 Õppekeskkond vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
1.5 Õppijatele on kättesaadav tee, kohv, kerge kehakinnitus.
2. Koolituste kohta tagasiside kogumise kord
2.1 Kõikidelt koolitusel osalejatelt küsitakse jooksvalt tagasisidet.
2.2 Kirjalikku tagasisidet kogutakse kursuse lõppedes.